بررسي فراواني عينک هاي آفتابي غيراستاندارد عرضه شده توسط دستفروشان شهر تهران

 

تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده علوم توانبخشي، گروه اپتومتري

چکیده مقاله :

سابقه و هدف:

نور آفتاب با داشتن پرتوهاي ماورا بنفش مي تواند باعث ايجاد و يا پيشرفت بيماري هايي در چشم شود.

در کشور ايران، کاتاراکت اصلي ترين بيماري ناشي از پرتوهاي ماورا بنفش نور خورشيد است.

عدم استفاده يا استفاده از عينک آفتابي غيراستاندارد مي تواند باعث افزايش اثر پرتوهاي مضر چشم شود.

مطالعه حاضر جهت تعيين فراواني عينک هاي آفتابي غيراستاندارد بر اساس معيار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهاني در سال 89، در شهر تهران انجام پذيرفت.

روش بررسي:

در اين مطالعه مقطعي، 150 عينک آفتابي (300 عدسي) به طور تصادفي از دستفروشان شهر تهران جمع آوري

و از نظر ميزان جذب پرتوهاي ماورا بنفش و نيز عبور پرتوهاي مرئي مورد ارزيابي قرار گرفتند.

جهت آزمايش نمونه ها از يک دستگاه عبورسنج طيفي کاليبره استفاده شد که توانايي سنجش نمونه ها را در طول موج هاي ماورا بنفش نوع B، نوع و نور مرئي را دارد.

فراواني عينک هاي آفتابي غيراستاندارد در نمونه ها تعيين و ميزان واقعي آن با احتمال 95 درصد در جامعه برآورد گرديد.

يافته ها:

در حذف پرتوهاي ماورا بنفش نوع A در عينک هاي با عدسي هاي قهوه اي رنگ، 41.7 درصد و

در گروه عينک هاي با عدسي هاي دودي رنگ هم 42.4 درصد عينک ها غيراستاندارد بودند.

در حذف پرتوهاي ماورا بنفش نوع B، در گروه عينک هاي با عدسي هاي قهوه اي رنگ 3.8 و در عينک هاي با عدسي هاي دودي رنگ، 11 درصد غيراستاندارد بودند.

نتيجه گيري:

فراواني عينک هاي آفتابي عرضه شده جاي نگراني زيادي داشته و با توجه به عوارض شناخته شده آن اهميت نظارت مضاعف سازمان هاي ذيربط بر اين مساله را خاطر نشان مي سازد.

بازدیدها: 130

دیدگاهتان را بنویسید